top of page
LOGOS FINALISED_Logo 001.png

Fàilte

Welcome

A’ cumail ar dualchas beò

Mu dheidhinn
Comann Dualchas
Innse Gall
-
About the
Outer Hebrides
Heritage Forum

Chaidh Comann Dualchas Innse Gall a steidheachadh ann an 2018, gus ceanglaichean nas làidire a thogail eadar buidhnean dualchais air feadh nan Eilean Siar.

 

Is e prìomh amas a’ Chomainn compàirteachas agus roinn-eòlas a neartachadh eadar na 25 bhuidhnean dualchais a tha sa bhallrachd.

-

Comann Dualchas Innse Gall, established in 2018, is an umbrella organisation which represents 25 heritage organisations

throughout the Western Isles. 

Its key aims are to enable community heritage organisations in the Outer Hebrides to work collaboratively and to pool knowledge. 

Na Buill Comann Dualchas Innse Gall |
Our Members 

Tha 25 bhuidhnean dualchais aig Comann Dualchas Innse Gall.  

There are currently 25 members of Comann Dualchas Innse Gall.

Dè tha dol | What's on

 Faic gu h-ìosal airson tachartasan ionadail  |

See below for local heritage events.

No events at the moment

Naidheachdan| News

Naidheachdan ùr bho Comann Dualchas Innse Gall |

News from the Forum.

Cuir Fios Thugainn | Contact Us

Tapadh leibh | Thank you

bottom of page